دلگیر نشدن، کار آسانی نیست. ظرفیت می‌خواهد‌. هرکس که گفت "من ابدا دلگیر نمی‌شوم" بدان که از ارتفاع دلگیری سخن می‌گوید...