تجربه‌ام را باور کن ؛

عشق باید خودش بیاید

ناگهان و بی‌صدا

آمدنش دستِ ما نیست

هیچکس آدرسِ عشق را ندارد