مشوق خودت باش

دنیا به اندازه کافی

از تو انتقاد می کند

خودت به این منتقدین اضافه نشو!