بیخیالِ این واژه‌ها

خودت را نشانم بده

تا ببینم این سوژه‌ی خیالیِ شعرهایم را