راز تغيير كردن در اين است كه ...

كل انرژی تان را روی ساختن عادات جديد متمركز كنيد

نه روی جنگيدن با عادات قديمی