باید جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای

تحویل بدهی

خواه با فرزندی خوب،

یا باغچه‌ای سرسبز...

اگر فقط یک نفر با بودن تو

ساده‌تر نفس کشید،

یعنی تو موفق شده‌ای