ناراحتــی برای نداشتــه ها
یعنـی هدر دادن داشــته ها
انــرژی مثبــت یعنی
من ایمـان دارم داشتـه هایم
بیشتر از نداشته‌های زندگیم است.

بیشتـر به داشته هایمـان بنگریــم