زندگی سرشار از شور است
پاره ای از آن باش..

زندگی آمیخته به تلاش است
با آن آغاز کن..

زندگی با اندوه همراه است
دل از آن بزدای

زندگی با شادی همراه است
احساسش کن دریابش و تقسیمش کن