من اگر روزے شود، نقاش اين دنيا شوم
اين جهان را عارے از هر غصہ وغم مے كشم

بهر دلها مهربانے ، بے قرارے ، يكدلے

هردلے را در كنار شاخہ اے گل مے كشم