نمک را نمک فروش میفروشد
نان را نانوا
اما شخصیت انسان را
کسی نمیفروشد
شخصیت را هرکس برای خودش میسازد و درست ساختنش با ارزشتر ازهر چیزیست
ارزش دادن به شخصیت یعنی ارزش دادن به انسانیت