سه چیز تحملش خیلی سخته

حق با تو باشه
ولی بهت زور بگن!

بدونی دارن بهت دروغ میگن
نتونی ثابت کنی!

نتونی حرف دلتو بزنی
و مجبور باشی سکوت کنی !