گاهی چه
دلگرفته میشوی ازخدا
گاهی از
حکمتش ناراضی
وگاهی شاکروخوشحال
گاهی مشکوک
وگاهی مجذوب عدالتش
گاهی بسیارنزدیک،گاه دور

خداهمان خداست
ای کاش مااینقدر
گاهی به گاهی نمیشدیم
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─