"آرامش"
پیامد اندیشیدن نیست!

بلكه "آرامش" نیندیشیدن
به گرفتاریها و چالش‌هایی است
که ارزش "اندیشیدن" ندارند ...

┘◄ برایتان آرزومندم