"چیزی نیست" كلمه ایست كه

آن را میگوییم

وقتی كه

درونمان

لبریز از

همه چیز است.