وقتی آدم جرات خیال پردازی را داشته باشد،

معجزه های زیادی رخ می دهد؛

مشکل این است که مردم هیچوقت

چیزهای غیر ممکن را تصور نمی کنند.