چقدر دنیای خوبی می شد دنیایی که زن و شوهر ها از هم خسته نمی شدن....
خیانتی نبود......emoji
عشق بود......emoji