کلماتِ تو، سرنوشت تو را به وجود می‌آورند. اندیشه‌های تو زندگی‌ات را می‌سازند.

آنچه که به خود میگویی از زندگی‌ات میشنوی.

از کلامت بر تو حٌکم میشود.

تو همانی که می اندیشی