‏دوست داشتن آدمها از توجهشون پیداست ، بیخودی دنبال کلمات نگردید.