همیشه بخشی از آدم جایی جا می ماند

آدم میرود

اما بخش مهمی از او جایی جا می ماند

در اتاق کودکی

زیر درختانی

یا در چشمهای عابری

آدم نمیداند چه گــم کرده است!

همیشه بخشی از او نیست...🖤