انديشه ها بايد هميشه به سوی آينده پيش رود . اگر خدا می‌خواست كه انسان به گذشته بازگردد يك چشم، پشت سر او می گذاشت