معنى دژاوو را كه ميدانيد؟!

اينكه لحظه هايى حس ميكنيد يك رخداد، يك صحنه، يا جمله اى را قبل تر شاهد بوديد.

نامش "دژاووست" و من در تمام دژاوو هاى زندگى ام عاشق يك نفر بوده ام. حس ميكنم بارها كسى را دوست داشته ام؛

بارها به او نرسيده ام...

شايد براى همين بود كه امروز وقتى هواپيما دچار تكان هاى شديدى شد و مسافران با ترس و وحشت مهماندار را صدا ميكردند، من در كمال آرامش از پنجره آسمان ابرى را تماشا ميكردم؛ مطمئن بودم سالم فرود مى‌آييم.

آخر من كه هنوز به او نرسيده ام...🖤