ناراحت نباش به جایش راحت باش
بی حال نباش به جایش خوشحال تر باش
اشک نریز به جایش عاشق شو
مداحی )(