احبّک

حب لو تَعلم بِه،

لنَدِمت خجلا َ

من البُعددوستت دارم

دوست داشتنی که اگر از آن با خبر بشوی ،

حتما از این دوری خجالت می کشی