طبيعت كتاب زندگيست

ومهمترين درس آن درس پرواز است

تا وقتي رها نشوي به پرواز در نخواهي آمد

اگر طالب كمالي بايد رهاكني دلبستگي هارا

كرم ابريشم تا از پيله دل نكند

پرواز را تجربه نخواهدكرد

و روح زماني به ارامش ميرسد

كه جسم و دلبستگي هاي دنيويش را رها كند

پرواز بال نميخواهد پرواز شجاعت ميخواهد

شجاعت رها شدن از تكيه گاهت