به خودت اعتماد کن. یه نوعی از خودت رو بساز که خوشحال میشی کل زندگیتو باهاش زندگی کنی💚