مرا غیر تماشای جمالت

مبادا در دو عالم کارِ دیگر ...