بغل کردن یه روشه بی صدا

واسه گفتنه اینه که تو برام مهمی💜