اگر می خواهید...
"خوشبخت "باشید
زندگی را به "یک هدف "گره بزنید...

نه به آدم ها و اشیاء !!