یک لحظه نخور حسرت
آن را که نداری
راضی به همین چند قلم
مال خودت باش...

پـــروازقشنـگ است
ولے بے غـم ومنت
منـت نکش ازغیر
پــر وبــال خـودت بــاش..