صداقت بسیار گران است،
از افراد بی ارزش انتظار آن را نداشته باش ...