تولد چیست...؟

سوالی که یونسکو برای همه ملت های دنیا مطرح کرد...
بهترین پاسخ از "هند" ارسال شد:

تولد"؛ تنها روزی است، که مادر
با گریه های نوزادش لبخند می زند...!