عکس فوق بیانگر پل قدیمی اهواز تاسیس 1315 مسترشوس آلمانی نما وپرسابقه.