بی تفاوت باشید

شادی چیزی نیست

جز داشتن سلامت تن

و یک حافظه‌ی ضعیف