این عشق ماندنی

این شعر بودنی

این لحظه های با تو نشستن

سرودنی ست.♥️