پاییز اگه شاعر بود ، حتما میشد هوشنگ ابتهاج که با یه حال دیوونه ای میگه؛

«چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی»

همینقدر اسیر ، عاشقانه اما تلخ...