مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه میگذرد ،عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند..