بعضیا بزرگ بدنیا میان...
بعضیا هم خودشون
بزرگی رو بدست میارن...
اما بین همه ی
اینا ادمایی هستن
که حتی بدون اینکه
بخوان بزرگ باشن
بزرگی رو با خودشون دارن..