حرفهای خود را بیهوده تلف کسانی نکیند...

که سزاوار سکوتتان هستند

گاهی قدرتمند ترین حرفی که میتوانید

بزنید این است که اصلا چیزی نگویید.