هیچکس مثل مادر عشقش
پاک وبی منت نیست،
هیچ آدمی توی دنیا مثل اون خالصانه و بی اما و اگر واست وقت وعمرشو نمیذاره...

قدرشو بدونید...

مادر عشقی هست که هیچوقت
تکرار نمیشه،هیچوقت