هرگز گنجشکی را که
در دست داری
به هوای کبوتری که
در هواست
رها مکن
آنچه دردست توست
باارزش تر از این
حرف هاست