چطور میشود؟

قلبی را پنهان کرد

که این همه عاشق است؟