روزهاى خوبى نبود

‏امّا من ‏در همان روزهاى سخت هم

‏تو را دوست داشتم ...