اما قلب حافظه ی خودش را دارد

و من هیچ چیز را فراموش نکرده ام.