- برعكس عمل كن!

دَه روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى

احساسِ يك انسانِ با اقتدار و قوى را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادى را حس كن.

+ يعنى به خودم دروغ بگويم؟!

- چه فكر كنى ضعيف هستى و چه قوى، در هر دو صورت دارى به خودت دروغ ميگويى، پس چه بهتر كه دروغِ باارزشى باشد.

+ اين كار چه سودى دارد؟!

- جهانت را به سمتِ آنچه كه رفتار ميكنى سوق ميدهد