آدمی باش که "نه" می گوید

با،هم رنگ جماعت بودن

هیچ موفقیت بزرگی به دست نمی آید