بعضی ها

آن قدر

به دیگران وفادارند

که به خودشان

خیانت می کنند