لطفا از من انتظار نداشته باش که همیشه خوب و مهربان و با محبت باشم

اوقاتی خواهد بود که سرد و بی ملاحظه و غیر قابل درک خواهم شد