قوی ترین دارویی که واسه یه انسان وجود داره یه انسان دیگه س

ولی جهان خالی شده از انسان!