بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت

که در عالم نمی‌داند،

کسی احوال فردا را