خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست
دیدگانم ز گل روی رفیقان بیناست

روزگاری که هرکس ز کسی بی خبرست
بازهم بردل ما یاد رفیقان برجاست

به افتخار همه رفقای خوب